Úvod
1.1. Tento dokument spolu s dokumenty uvedenými v tomto dokumentu stanoví podmínky, kterými se řídí používání těchto webových stránek (dále jen „podmínky“), a vztahuje se na smlouvy uzavřené mezi uživatelem a VR Guide Me.
1.2. VRguide.me je společným podnikem Gabriely Morales, licencovaného poskytovatele zájezdů s oprávněním k činnosti v České republice, a společnosti Virtual Arena ÔU, která poskytuje technologii virtuální reality.

1.3. VR Guide Me doporučuje uživateli, aby si před použitím těchto webových stránek, které jsou k dispozici na adrese www.vrguideme.com, pečlivě přečetl Podmínky a Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“). Používání webových stránek a jejich služeb je vázáno Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů, včetně práv a povinností z nich vyplývajících, při používání webových stránek. Pokud uživatel některou z podmínek odmítne, nesmí tyto webové stránky používat. Tyto Podmínky se vztahují na každou fyzickou nebo právnickou osobu, která si objedná služby VR Guide Me, a jsou pro strany platné od okamžiku uzavření smlouvy. Pokud uživatel odmítne tyto podmínky, je VR Guide Me oprávněna odmítnout poskytnutí služby.

Popis služby

2.1. VR Guide Me poskytuje uživateli prohlídku města Prahy s průvodcem a zážitkem z virtuální reality, která umožňuje rekonstruovat historický okamžik v místě, kde se odehrál. Hlavním účelem této služby je zábava. Virtuální aréna ÔU vyvinula technologii pro zprostředkování zážitku z virtuální reality podle historické přesnosti, nicméně nenese odpovědnost za nepřesnost obrazů ani vyprávění. Prohlídka neodpovídá za jakýkoli typ stížnosti na nedostatečnou historickou přesnost ani není předmětem této stížnosti.
Použití nebo služba

3.1. Použití této služby je na odpovědnost uživatele a uživatel je v konečném důsledku zodpovědný za svou vlastní bezpečnost a bezúhonnost.
3.2. Uživatel je odpovědný za používání brýlí pro virtuální realitu na bezpečném místě, řídí se pokyny poskytnutými službou VR Guide Me, speciálně zohledňuje bezpečnostní opatření, včetně mimo jiné vyhýbání se jejich používání na silnicích nebo v blízkosti automobilů, jízdních kol nebo jiných vozidel, bere ohled na ostatní chodce a vývoj ulic.

3.3. Informace týkající se výchozího místa a místa setkání, trasy, harmonogramu budou mimo jiné uvedeny na internetových stránkách www.vrguideme.com.

3.4. Zakoupené jízdenky platí jeden rok od data zakoupení, pokud není uvedeno jinak.

3.5. Kdo smí a nesmí využívat tuto službu.

3.5. Službu může využívat každá osoba starší 14 let, jakož i každá osoba starší 12 let za přítomnosti svého zákonného zástupce.

3.6. Virtuální zážitek poskytuje uživateli trojrozměrné scény, které mohou ovlivnit vnímání uživatele. Uživatelé s diagnostikovanou epilepsií a/nebo záchvaty, stavy souvisejícími se změnou vnímání nebo podobnými stavy a duševními poruchami nesmí být uživateli této prohlídky/zážitku virtuální reality.

3.7. VR Guide Me nenese odpovědnost za případné nepohodlí nebo stížnosti, které uživatel v této souvislosti zažije. Momentky virtuální reality inscenované během prohlídky města obsahují vizuální efekty, které mohou u uživatelů vyvolat rozrušení nebo neznámé stavy mysli, proto se služba nedoporučuje osobám s epilepsií nebo se sklonem k ní.

3.8. Službu nesmí využívat osoby pod vlivem alkoholu, drog, léků snižujících vědomí nebo jiných omamných látek, jakož i osoby trpící epilepsií nebo osoby, které by mohly být obrazovými a zvukovými efekty potenciálně ovlivněny.

3.9. VR Guide Me nenese odpovědnost, pokud se uživatel nachází pod některou z výše uvedených podmínek.

Záloha

4.1. Nezbytnou zálohu tvoří sto eur (100 EUR) nebo doklady totožnosti jako nezbytný krok k předání brýlí virtuální reality, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou. Pokud uživatel zálohu odmítne složit, může VR Guide Me od smlouvy odstoupit.
Cena a platba

5.1. Ceny služeb jsou k dispozici na adrese www.vrguideme.com. Nákup prostřednictvím webových stránek lze provést pouze platební kartou, zatímco nákup při osobním setkání lze provést jak v hotovosti, tak platební kartou.
Ochrana údajů a soukromí

6.1. VR Guide Me může shromažďovat osobní údaje uživatele pro logistické a provozní účely a nesmí je bez předchozího písemného souhlasu poskytnout třetím stranám.
6.2. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 17. května 2022. Tyto zásady ochrany osobních údajů, jakož i obchodní podmínky byly vypracovány v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR) a směrnicí o ochraně osobních údajů (květen 2011) .

Odpovědnost

7.1. Uživatelé jsou povinni používat nástroje poskytnuté ke službě s nezbytnou péčí, zejména brýle pro virtuální realitu a další příslušenství, a důsledně dodržovat pokyny průvodce. Uživatel nese odpovědnost za případné poškození pomůcek při jejich používání, včetně jejich odcizení. Ze zálohy se odečte odhadovaná částka tři sta eur (300 EUR) za poškození brýlí pro virtuální realitu a ostatní škody se vypočítají podle jejich ceny.
7.2. VR Guide Me neodpovídá za žádné finanční ani nefinanční škody, mimo jiné za fyzické nebo psychické zranění, nepohodlí během prohlídky nebo smrt. Byla přijata nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození uživatele.

Vyšší moc

 

8.1. Podmínky služby se mohou změnit v následujících případech:
8.1.1 Nepředvídatelná událost (např. nemoc, nehoda, zpoždění z důvodu dopravy), kterou VR Guide Me akceptuje, Pokud si uživatel zároveň nemůže rezervovat jiný vhodný termín programu v rámci doby platnosti letenky, VR Guide Me prodlouží platnost letenek o maximálně 30 dalších dní. VR Guide Me si vyhrazuje právo posoudit každý případ individuálně s tím, že nemůže nabídnout kratší, ale pouze delší dobu než výše uvedené termíny.

8.1.2 Pravidla pro nedostavení se k prohlídce: V případě, že se uživatel nedostaví v době rezervace nebo rezervaci zruší s předstihem kratším než 24 hodin, ztrácí nárok na změnu rezervace nebo vrácení peněz.

8.1.3. VR Guide Me může změnit nebo zrušit prohlídku v důsledku událostí způsobených přímo či nepřímo silami, které nemůže ovlivnit, mimo jiné stávkami, přerušením práce, nehodami, válečnými nebo teroristickými událostmi, občanskými nebo vojenskými nepokoji, jadernými nebo přírodními katastrofami nebo zásahy vyšší moci, epidemiemi a pandemiemi a přerušením, ztrátou nebo poruchami veřejných služeb, komunikačních nebo počítačových (softwarových nebo hardwarových) služeb nebo jinými atmosférickými podmínkami, které neumožňují uskutečnit službu, jako je silný déšť, krupobití, bouřlivý vítr nebo podobné či extrémní horko. V takovém případě má uživatel právo na vrácení peněz nebo na změnu termínu během dalších dvou měsíců.

Řešení sporů

9.1. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s konečnou platností řešeny smírně, a pokud to nebude možné, prostřednictvím rozhodčího řízení zřízeného společností VR Guide Me.Praha, 29. května 2022

VR Guide Me